Privacyverklaring

Remedial Teaching Praktijk Aandacht Bij Leren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren
KvK: 73226777
Anita van Iersel- van den Hoorn
Betje Wolfflaan 12
3842 HJ Harderwijk
06-57534293
contact@aandachtbijleren.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren verwerkt uw persoonsgegevens met uw schriftelijk bevestigde toestemming. Deze gegevensverwerking is nodig om de overeenkomst met u na te kunnen komen. U heeft het recht deze toestemming weer in te trekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

* personalia (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum)
* adresgegevens
* telefoonnummer
* e-mailadres
* gegevens over school en klas
* toetsresultaten
* financiële administratie (bankrekeningnummer en facturen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Informatie over gezondheid, ontwikkeling of genetische gegevens worden alleen verwerkt wanneer deze relevant zijn voor de met u overeengekomen dienstverlening en uitvoering van de overeenkomst en u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om de dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de cliënt;
– voor het toesturen van een verslag van de begeleiding;
– voor het afhandelen van uw betaling;
– om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

Praktijk bij Remedial Teaching Aandacht Bij Leren baseert op de volgende rechtsgronden:

– toestemming
– uitvoering van een overeenkomst
– wettelijke verplichting

Beveiliging

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers zoals een internetprovider, die voldoet aan de hoogste standaards aan beveiliging. Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in afgesloten kasten in een af te sluiten ruimte. Deze is voor derden niet toegankelijk.

Voor de computerprogramma’s die worden ingezet, worden alleen de daadwerkelijk benodigde gegevens gebruikt, zoals een voor- en/of achternaam en bij voorkeur een nickname. Een e-mailadres wordt niet verstrekt. Zonder toestemming worden er nooit gegevens met andere partijen gedeeld.

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met wettelijke en fiscale verplichtingen vanuit de Belastingdienst worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens en contactgegevens ten behoeve van de dienstverlening worden twee jaar na het beëindigen van de ondersteuning vernietigd en verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren verstrekt uitsluitend met uw toestemming uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren. Daarnaast kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@aandachtbijleren.nl

Als u vindt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalakken

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren is verplicht direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als sprake is van een ernstig datalek. Bij een datalek gaat het om toegang of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie