Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Remedial Teaching Praktijk Aandacht Bij Leren diensten van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert.

Definities

1.2.1 ‘Remedial Teaching Praktijk Aandacht Bij Leren’: Eenmanszaak opererend onder de naam Remedial Teaching Praktijk Aandacht Bij Leren, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel te Amersfoort  onder nummer 73226777, zijnde leverancier van diensten aan de klant. Hierna te noemen Opdrachtnemer.
1.2.2  Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Remedial Teaching Praktijk Aandacht Bij Leren een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. Hierna te noemen Opdrachtgever.
1.2.3 Begeleiding: alle soorten diensten die Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever aan Opdrachtgever levert.

Totstandkoming van de overeenkomst

2.De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een intakeformulier of een offerte. Door ondertekening van een intakeformulier of een offerte verklaart de Opdrachtgever dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en deze Algemene Voorwaarden te kennen en te

BTW

3. De door de Opdrachtnemer opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW.

Betaling

4.1 Opdrachtgever gaat ermee akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen begeleiding binnen 14 dagen na facturering te voldoen op rekeningnummer NL 98 RABO 0335 1445 43 t.n.v. Remedial Teaching Praktijk Aandacht Bij Leren.
4.2 Overige in rekening te brengen bedragen, zoals kosten voor voorbereidende werkzaamheden en reiskosten dienen binnen 14 dagen na facturering op de door Opdrachtnemer aangegeven bankrekeningnummer bijgeschreven te zijn.
4.3 Is betaling na de in 4.1 en 4.2  genoemde termijn nog niet voldaan, dan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.
4.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten
4.5 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de Opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de Opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten.

Beëindiging van de overeenkomst

5. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd om de klant schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.5. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.
5.1 De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd als een van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet langer kan worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken.  Voor overeenkomsten met een doorlooptijd langer dan twee maanden wordt een opzegtermijn van tenminste een maand in acht genomen.
5.2 Annuleringen van de overeenkomst dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch plaats te vinden.
5.3 Bij annulering van de overeenkomst tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de begeleiding worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. In dat geval zijn alleen de kosten voor het opstellen van een handelingsplan verschuldigd.
5.4 Bij annulering van de overeenkomst tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de begeleiding is 30% van vergoeding voor de overeengekomen begeleiding verschuldigd.
5.5 Bij latere annulering dan vermeld in art. 5.4  is 50% van de vergoeding voor de overeengekomen begeleiding verschuldigd.
5.6 Bij annulering door de Opdrachtnemer vindt volledige restitutie plaats

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

6.1 Wanneer Opdrachtnemer verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden, zal de Opdrachtnemer dit per ommegaande melden aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken begeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.
6.2 Wanneer Opdrachtgever verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden, zal Opdrachtgever dit per ommegaande en minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail melden aan de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken begeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum. Bij niet of te laat afzeggen van de afspraak, kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Informatieverstrekking en geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever vragen om informatiegegevens uit te mogen wisselen met school. Hiervoor dient Opdrachtgever een aparte toestemmingsverklaring te ondertekenen.
7.2 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van Opdrachtgever.

Auteursrechten

8. Auteursrechten op het opleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere opleidingsmateriaal berusten de auteursrechten bij Opdrachtnemer en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de begeleiding door Opdrachtnemer tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
9.2 Op de RT- rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en staat ook niet garant voor te behalen resultaten.

Geschillen

  1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Misbruik

Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren zal haar rechten , daar waar zij zulke opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
Praktijk voor Remedial Teaching Aandacht Bij Leren behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming om de website te gebruiken te ontzeggen en/ of van bepaalde diensten gebruik te maken.